Công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 1)

20/01/2021
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam vừa ra quyết định số 5677/QĐ-ĐCT, ngày 13/01/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 (đợt 1) nguồn chi hoạt động các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội (Vốn ngoài nước) của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam
Văn bản chi tiết tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video