Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Nội dung tuyên truyền trước Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X
17:33' 27/9/2007

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ đư¬ợc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Thủ đô Hà Nội từ ngày 02/10/2007 đến 4/10/2007. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát hành tài liệu tuyên truyền với các nội dung chính như sau

Phần thứ nhất: Giới thiệu về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phần thứ hai:Hội LHPN Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ I

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ II

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III   

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IV

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ V

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VI

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VII
Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX

Phần thứ ba:Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X

Chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước”

1. Bối cảnh tổ chức Đại hội

·Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đ­ược tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nư­ớc ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

·Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thư­ơng mại thế giới (WTO).

·Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11 - NQ/TW về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất n­ước đư­ợc ban hành, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nh­ưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

2. ý nghĩa Đại hội X

·Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nư­ớc, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nư­ớc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.  

·Động viên mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

3. Nhiệm vụ Đại hội X

· Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2012.

· Bầu cử BCH Khoá X

· Thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi)

4. Đại biểu Đại hội X:

· Đại biểu chính thức: 1200 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào và hoạt động công tác Hội đại diện cho 54 dân tộc, 70 % đại biểu có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên (83 đại biểu là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư), 65% đại biểu lý luận chính trị cao cấp và cử nhân). Đại biểu trẻ tuổi nhất 20 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 78 tuổi (đại biểu của tỉnh Tây Ninh)

· Đại biểu mời: Trên 400 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ ngành, các ban Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội, các mẹ Việt Nam anh hùng; các đơn vị kết nghĩa, cộng tác viên, các trưởng phó ban của TW Hội LHPN Việt Nam...

5. Những hoạt động chào mừng Đại hội X

  • Hội nghị biểu dư­ơng điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới: Diễn ra trong hai ngày 8 và 9-9-2007 tại Trung tâm phụ nữ phát triển, thủ đô Hà Nội. Với sự tham gia của 261 đại biểu là những phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới đư­ợc các bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trong cả nư­ớc giới thiệu.
  • Lễ trao giải thư­ởng Phụ nữ Việt Nam lần thứ 4: sẽ đ­ược diễn ra trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Có 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đ­ược nhận giải thưởng.
  • Kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Tình th­ương: Quỹ Tình th­ương được thành lập  năm 1992 theo mô hình Grameen của Bangladesh. Từ 20 thành viên đầu tiên tại xã Minh Phú huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đến nay Quỹ đã đào tạo đ­ược 47.100 thành viên, trong đó có 22.497 chị tham gia các hoạt động với 61 cụm, 4.678 nhóm, hoạt động tại 87 cụm của 11 huyện thuộc 7 tỉnh, thành phố ( Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nam Định, H­ưng Yên, Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Dư­ơng). Thông qua các hoạt động của Quỹ, các thành viên nhóm đã tiết kiệm đ­ược số tiền là 29 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động cho vay vốn, Quỹ còn lồng ghép nhiều hoạt động khác như­ khuyến nông, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục bình đẳng giới...
  • Tích cực hư­ởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”: Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị, H­ướng dẫn số 11 – HD/TTVH của Ban Tuyên Giáo Trung ư­ơng về tổ chức triển khai cuộc vận động, Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-ĐCT triển khai cuộc vận động tới các tỉnh, thành hội, các đơn vị trực thuộc; xây dựng và hướng dẫn tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ hội viên thực hiện cuộc vận động. Trên cơ sở kế hoạch của Trung ­ương, các tỉnh thành hội đã triển khai cuộc vận động tới cán bộ hội viên. Ban Chỉ đạo TW Hội đã tiến hành sơ kết b­ước 1 cuộc vận động.
  • Tuyên truyền Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất n­ước: Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất n­ước đ­ược ban hành vào ngày 27/4/2007 nhằm tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện bình đẳng giới.
  • Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới: Luật bình đẳng giới đư­ợc Quốc hội khoá XI nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10 - CT/TTg về triển khai luật bình đẳng giới. Các cấp hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, tập huấn cho báo cáo viên và phát hành tài liệu trong hệ thống Hội.
  • Triển lãm “Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ Đại hội” tại Đại hội và triển lãm “Phụ nữ lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới đất nước” tại Bảo tàng quân đội. Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội của Ban phụ nữ Quân đội (14h ngày 04/10/2007).
  • Các hoạt động chào mừng Đại hội của Hội LHPN các tỉnh, thành phố trong cả nước và của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. 

Phần thứ 4: Những kết quả chủ yếu của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2002 – 2007

 

Phần 5: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2007- 2012

BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Dự kiến sẽ có 16 tham luận đại diện cho các Bộ ngành, đoàn thể, các cấp Hội và các cá nhân tiêu biểu được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1. Bộ Kế hoạch và đầu tư: Lồng ghép mục tiêu giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

2. Bộ Lao động, Thương binh và xã hội: Dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước.

3. Ngân hàng chính sách xã hội: Phối hợp với Hội LHPN Việt Nam thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo

4. Bộ Công an: Phối hợp với Hội LHPN Việt Nam trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ nhân phẩm phụ nữ.

5. Hội LHPN TP Hà Nội: Vận động các tầng lớp PN nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

6. Hội LHPN TP Hồ Chí Minh: Công tác Hội trong tình hình hội nhập và đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

7. Hội LHPN xã Nghĩa Hà, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định: Vận động phụ nữ tôn giáo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

8. Hội LHPN tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò của Hội LHPN trong việc tham mưu chính sách về cán bộ nữ.

9. Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc: Vận động phụ nữ các dân tộc đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng.

10. Hội LHPN huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: Thu hút, phát triển hội viên trong hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

11. Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Vận động phụ nữ dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

12. Tổng LĐLĐ Việt Nam: Bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống của nữ CNLĐ.

13. Nữ TN/HS/SV (TW Đoàn): Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với học sinh, sinh viên cũng như những nhu cầu của họ trong tình hình hiện nay; Những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Hội LHPN các cấp.

14. Tập đoàn Hiệp Hưng (Nữ doanh nhân Đoàn Hữu Nghị): Doanh nghiệp nữ tham gia giải quyết lao động nữ nông thôn.

15. Trần Thị Vân Anh: Bình đẳng giới trong thời kỳ hội nhập – Những vấn đề đặt ra.

16. Hoàng Thị Thanh Hương: Các nhà khoa học tham gia xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ

Các báo cáo tham luận tại Đại hội đã minh chứng làm sáng tỏ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như các vấn đề cần quan tâm giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, các cấp Hội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hội LHPN Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam được tặng Huân chương lao động hạng Nhất, các tỉnh, thành Hội và các ban, đơn vị Trung ương Hội được tặng 52 Huân chương Độc lập, 235 Huân Chương lao động các hạng, 34 Cờ thi đua của Chính phủ và 609 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Du lịch Hòa Bình trực thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đó là những thành tích rất đáng tự hào của toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước.

                                                                               Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Tài liệu liên quan

*
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá IX trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X