Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức tọa đàm về công tác cán bộ nữ
20:15' 11/3/2019
Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức tọa đàm về công tác cán bộ nữ

Nhân dịp 8/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác cán bộ nữ. Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị.

Đề dẫn tại hội nghị nêu rõ: Trong những năm qua, công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ được quan tâm hơn, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác cán bộ nữ của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ. Cơ cấu cán bộ nữ phân bổ không đều. Số lượng nữ cán bộ lãnh đạo khối quản lý Nhà nước còn ít, nhất là các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật. Cán bộ nữ chủ yếu là cấp phó; công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể, lĩnh vực văn hóa xã hội. Cơ cấu nữ đại biểu HĐND các cấp do bố trí gắn với cơ cấu khác nên có nữ đại biểu HĐND chưa thực sự đại diện cho giới nữ; tiếng nói, vai trò quyết định của một số ít cán bộ nữ còn hạn chế...

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản về công tác cán bộ nữ của tỉnh hiện nay; đồng thời cùng nhau chia sẻ các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác nữ trong thời gian tới nhằm khơi dậy và phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thanh đánh giá, hội nghị là bước chuẩn bị nhằm tìm giải pháp đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, trước mắt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 2021 - 2026 phù hợp đối với từng địa phương, từng đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao nhận thức, quan điểm, nhất là người đứng đầu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới một cách rộng rãi, thường xuyên, liên tục; quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11; nắm vững quan điểm “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ, cần có giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu nữ cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Hàng năm cần rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo số lượng, chất lượng nhân sự nữ gắn với đào tạo, sử dụng; kiên trì, bền bỉ, kiên quyết trong tạo nguồn, phát hiện nhân tố tích cực, có triển vọng, cán bộ nữ trẻ để chuẩn bị cho nguồn cho nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong công tác quy hoạch cán bộ cán bộ nữ phải tiến hành theo phương châm “động” và “mở”, gắn quy hoạch với đề bạt, bổ nhiệm, khắc phục tình trạng quy hoạch một cách hình thức. Mạnh dạn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ có tiềm năng, có tố chất và khả năng phát triển.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức, cấp ủy và ngành Nội vụ để rà soát, tham mưu, đề xuất với cấp ủy nhân tố nữ tiêu biểu để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và có kế hoạch sử dụng, nhất là trước kỳ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tham mưu xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ nữ, tập trung trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý..., đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư tỉnh đề nghị sau buổi tọa đàm, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm có kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo nguồn cán bộ nữ cho kỳ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND tới.

Minh Ngọc- Đức Lam