Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3
16:1' 12/2/2019

Chủ đề: Phụ nữ và Tương lai của nền kinh tế xanh

HỒ SƠ HƯỚNG DẪN

 Ảnh minh họaLời tựa
 

Mục 1: Thông tin cơ sở

Mục 2: Mục đích Cuộc thi và các dịch vu của Ban tổ chức

Mục 3: Thông tin về điều kiện nộp đơn

Mục 4: Quy tr̀nh nộp đơn

Mục 5: Bản tóm tắt đề xuất ý tưởng

            Mẫu 1: Tóm tắt đề xuất ý tưởng 
            Mẫu 2: Mẫu hồ sơ dự án
            Phụ lục: Các thành viên bổ sung

Mục 6: Hướng dẫn đăng ký

Mục 7: Các tiêu chí đánh giá 

Mục 8: Các điều khoản và điều kiện của cuộc thi POC  

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của VCIC