Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
14:11' 24/3/2017

Ngày thành lập: 20/10/1930

Biểu trưng Hội LHPN Việt Nam download .ai

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

Từ những tổ chức tiền thân cho đến ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thành công XII kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 7-9.3.2017.

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017-2022

 Ảnh minh họa

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà


 Ảnh minh họa Ảnh minh họaẢnh minh họa 

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thị Ái Nhiên 

 PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Hòa

 PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Hương


 Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Tuyết

 PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Thu Thảo


- Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức


- Phong trào thi đua, chỉ tiêu nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2022

- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

- Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

- Các kỳ Đại hội