Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
17:10' 21/12/2012

Từ ngày 5/9/2012 Nghị định số 56/2012/NĐ-CP gày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước có hiệu lực.

Nghị định chỉ rõ, các Bộ, ngành có trách nhiệm mời Hội LHPN Việt Nam tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành theo quy định của pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan; tạo điều kiện cho Hội LHPN Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật bình đẳng giới…

Ngoài nhiệm vụ trên, Bộ Nội vụ còn có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và UBND các cấp thực hiện trách nhiệm; chủ trì, phối hợp với Hội LHPN Việt Nam kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị định.

UBND các cấp có trách nhiệm mời Hội LHPN cùng cấp tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Uỷ ban, Ban Chỉ đạo...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội LHPN cùng cấp như hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội LHPN có trách nhiệm cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước; chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và UBND các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới; thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam...

Về nguyên tắc phối hợp, Nghị định quy định rõ: quan hệ công tác giữa các Bộ, ngành với Hội LHPN Việt Nam; UBND các cấp với Hội LHPN cùng cấp là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật; các Bộ, ngành và UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, phương tiện để Hội LHPN cùng cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan.

Về cách thức tổ chức thực hiện, Nghị định quy định: Sáu tháng một lần UBND huyện, cấp xã làm việc với Hội LHPN cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; hàng năm, lãnh đạo UBND cấp tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; hàng năm, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lồng ghép nội dung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước trong chương trình làm việc định kỳ của Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Toàn văn Nghị định 56/2012/NĐ-CP

(TTTT)