Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Hội Nữ Trí thức Việt Nam
16:2' 22/10/2012

Hội Nữ trí thức Việt Nam là tổ chức thành viên của Hội LHPN Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 25/2/2011 của Bộ Nội vụ.

·Giới thiệu Hội nữ trí thức Việt Nam.

·Quyết định thành lập Hội nữ Trí thức Việt Nam.

·Điều lệ Hội Nữ Trí thức Việt Nam.

·Phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016.

·Danh sách Ban Thường vụ, BCH.

·Các chức danh chủ chốt, Ban Kiểm tra và các ban chuyên môn.

·Quy chế hoạt động của Hội Nữ TTVN.

·Các chi hội Nữ trí thức thành viên.

·Đơn xin tham gia Hội nữ trí thức Việt Nam.