Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78228974

PHONG TRÀO THI ĐUA
Chỉ thị ngày 19/02/1966 của Ban Thường trực TW Hội LHPNVN về việc tổ chức Đại hội " Ba đảm đang" và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang”
Cập nhật: 01/03/2010

Sau một năm phát động phong trào "Ba đảm đang", khí thế cách mạng của quần chúng phụ nữ trong các ngành hoạt động và khắp các địa phương đang sôi nổi. Cuộc vận động "Ba đảm đang" thực tế đã trở thành phong trào cách mạng của quảng đại quần chúng phụ nữ, nó phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân là vừa sản xuất, vừa chiến đấu.

Phong trào đã có tác dụng rèn luyện, xây dựng người phụ nữ mới về mặt tư tưởng, đạo đức, năng lực, do đó tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên. Chủ trương phát động phong trào 3 đảm đang của Trung ương Hội rất kịp thời, phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng, được quần chúng phụ nữ nhiệt hệt hưởng ứng, các cấp uỷ Đảng đồng tình và quan tâm lãnh đạo, các ngành phối hợp chặt chẽ và phong trào có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

 

Phong trào 3 đảm đang có ý nghĩa cách mạng sâu sắc và toàn diện về các mặt tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Trước ý nghĩa cách mạng to lớn của phong trào, để tiếp tục phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ động viên được lực lượng của các tầng lớp phụ nữ phục vụ cho nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định: "Thống nhất nội dung 5 tốt trong phong trào 3 đảm đang, đẩy mạnh cuộc vận động 3 đảm đang thành phong trào quần chúng lớn mạnh duy nhất của phụ nữ... " "đẩy mạnh phong trào 3 đảm đang của phụ nữ miền Bắc học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước".

 

Theo Nghị quyết trên, từ nay sẽ không tiếp tục phát động phong trào 5 tốt và không bình bầu phụ nữ 5 tốt riêng, mà kết hợp nội dung 5 tốt trong việc bình bầu 3 đảm đang.

 

Chủ trương thống nhất nội dung 5 tốt trong phong trào 3 đảm đang, đẩy mạnh cuộc vận động 3 đảm đang thành phong trào quần chúng lớn mạnh duy nhất của phụ nữ vì: cuộc vận động đó có ý nghĩa cách mạng sâu sắc, có tính chiến đấu mạnh mẽ, có nội dung phong phú phù hợp với nhiệm vụ cách mạng mới là chống Mỹ cứu nước hiện nay. Chủ trương lấy cuộc vận động 3 đảm đang là duy nhất còn giúp các cấp Hội tập trung thống nhất chỉ đạo phong trào và quần chúng phụ nữ phấn đấu với những mục tiêu tập trung. Cuộc vận động 5 tốt trước đây có tác dụng rất lớn, nhưng hiện nay nội dung 5 tốt không đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trước tình hình cả nước có chiến tranh. Cuộc vận động 3 đảm đang hiện nay là bước phát triển mới của phong trào 5 tốt, không làm mất nội dung của phong trào 5 tốt, bao gồm được nội dung 5 tốt, vận dụng nội dung 5 tốt phù hợp với thời chiến, đưa nội dung 5 tốt lên một bước cao hơn.

 

Để biểu dương thành tích của phong trào 3 đảm đang, sơ kết phong trào sau 1 năm và rút được kinh nghiệm cho việc chỉ đạo, Trung ương Hội chủ trương: Tổ chức Đại hội 3 đảm đang và bình bầu những người xuất sắc trong phong trào 3 đảm đang

 

I. VỀ ĐẠI HỘI 3 ĐẢM ĐANG

 

Căn cứ vào yêu cầu hiện nay và khả năng thực tế của các cấp Hội, Trung ương chủ trương tổ chức Đại hội 3 đảm đang ở cấp tỉnh, thành, những ngành hoạt động có đông phụ nữ và cấp cơ sở. Đại hội nhằm 3 mục đích:

 

1. Biểu dương thành tích chung của phong trào, của các địa phương, đơn vị và những cá nhân xuất. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc học tập, đuổi và vượt những điển hình tiên tiến, tiếp tục động viên phong trào tiến lên những bước mới.

 

2. Bước đầu sơ kết đánh giá lực lượng và khả năng tiềm tàng của phụ nữ, thấy rõ những biến chuyển và tồn tại của phong trào. Đề ra nhiệm vụ phấn đấu và biện pháp thiết thực, để phát huy mạnh mẽ tác dụng cách mạng của phong trào trong các mặt và các ngành hoạt động.

 

3. Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và nội dung cách mạng của phong trào 3 đảm đang, nâng cao tư tưởng và tinh thần trách nhiệm cho quần chúng phụ nữ, làm cho chị em phấn khởi, tin tưởng vào khả năng mình hơn. Đồng thời làm cho Đảng, các ngành nhận thức đầy đủ hơn vai trò, khả năng của phụ nữ.

 

Dựa vào mục đích trên, đại hội nhằm mấy nội dung sau:

 

1. Báo cáo chung nhằm biểu dương thành tích, đánh giá biến chuyển của phong trào, nêu lên những kinh nghiệm, những tồn tại, và đề phương hướng nhiệm vụ, biện pháp phát triển phong trào 3 đảm đang của địa phương. Cần nhấn mạnh những chuyển lớn của phong trào nói chung, của phụ nữ trong các ngành, nhất là phụ nữ công nhân và nông dân. Nêu rõ chuyển biến về mặt tư tưởng, nhận thức, tinh thần vươn lên và khả năng cách mạng tiềm tàng của người phụ nữ, khí thế cách mạng và ý chí quyết chiến quyết thắng của phụ nữ trong sản xuất và chiến đấu.

 

2. Báo cáo điển hình nhằm bổ sung cho báo cáo chính. Điển hình nêu lên những kinh nghiệm cụ thể trong việc vận dụng và thực hiện 3 đảm đang.

 

Việc lựa chọn và bồi dưỡng điển hình rất quan trọng. Điển hình phải là nơi có học tập và đăng ký 3 đảm đang, và kết quả công tác do tác dụng của 3 đảm đang thúc đẩy. Nội dung các báo cáo điển hình phải thể hiện được thành tích của các tầng lớp phụ nữ. Ở các mặt hoạt động chính và các ngành có đông phụ nữ như sản xuất công, nông, thương nghiệp, y tế, giáo dục, và những chị em hoạt động trong dân quân du kích, hoặc có thành tích chiến đấu… Chú ý có điển hình đơn vi, và cá nhân. Không nên đưa điển hình cá biệt, quá cao, nên đưa người và việc sát hợp thực tế phong trào, quần chúng có thể học tập được.

 

Người báo cáo điển hình cần nhằm vào những chị em đạt thành tích xuất sắc có khả năng có ý thức học tập và áp dụng cái mới, có tinh thần khắc phục khó khăn về gia đình con cái, được quần chúng tín nhiệm. Chú ý chị em trẻ và trung niên có triển vọng và tiến bộ

 

Về thành phần và thời gian Đại hội: Đại hội cấp tỉnh, thành gồm chị em xuất sắc trong phong trào 3 đảm đang do cấp dưới cử lên. Đại biểu phải thể hiện các tầng lớp, các dân tộc, các ngành, các lứa tuổi tiêu biểu cho khối đoàn kết và phong trào 3 đảm đang rộng lớn của phụ nữ. Nhưng đại bộ phận phải là công, nông, chị em trẻ và trung niên. Thời gian từ 2 đến 3 ngày.

 

Đại hội cấp xã dựa theo mục đích nội dung trên, nhưng cần nắm vững mục đích chính của Đại hội là ứng viên phong trào, nêu được ưu khuyết điểm và bàn biện pháp công tác nhằm đẩy mạnh phong trào 3 đảm đang trong xã. Thành phần gồm chị em được bầu là xuất sắc trong phong trào 3 đảm đang ở các tổ. Thời gian đại hội là một ngày.


Để hội nghị đạt được yêu cầu nói trên, các cấp Hội phải hết sức coi trọng công tác chuẩn bị trước khi mở đại hội.

 

Trước hết là phải tiến hành việc kiểm tra, tổng hợp được tình hình phong trào, và có thảo luận kiểm điểm, đánh giá ưu khuyết điểm của phong trào để làm cơ sở cho việc làm báo cáo. Đồng thời xác minh điển hình tốt và có kế hoạch bồi dưỡng điển hình.

 

Cần đặc biệt chú ý, có nắm chắc được điển hình và chuẩn bị tốt báo cáo chung mới tổ chức Đại hội. Hết sức tránh chỉ chăm lo đến hình thức tổ chức, còn việc chuẩn bị nội dung thì làm sơ sài và thiếu tập thể.

 

Các địa phương tổ chức Đại hội phải báo cáo dự kiến về nội dung và kế hoạch tiến hành hội nghị với cấp uỷ địa phương xin ý kiến của cấp uỷ. ở các tỉnh, thành nếu điều kiện cho phép thì trao đổi về hướng nội dung Đại hội với Trung ương Hội. Việc tổ chức Đại hội phải gọn, nhẹ, thiết thực, thích hợp với thời chiến, đảm bảo an toàn cho hội nghị và tránh hình thức lãng phí.

 

II. BÌNH BẦU NHỮNG NGƯỜI XUẤT SÁC TRONG PHONG TRÀO 3 ĐẢM ĐANG

 

Tất cả các địa phương đã phát động 3 đảm đang, hoặc những địa phương trước kia phát động 5 tốt, nay đang thực hiện 3 đảm đang, đều vận dụng những tiêu chuẩn sau đây để bình bầu "Những người xuất sắc trong phong trào 3 đảm đang” không tiến hành bình bầu 5 tốt riêng.

 

1. Tiêu chuẩn bình bầu

 

Dựa vào nội đung của cuộc vận động 3 đảm đang làm tiêu chuẩn bình bầu. Nội dung cụ thể của từng tiêu chuẩn như sau:

 

a) Đảm nhiệm sản xuất và công tác thay thế nam giới đi chiến đấu:

 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo ngày công lao động sản xuất và công tác. Tích cực học tập văn hoá và kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công cụ, cải tiến thao tác, hoặc áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao năng suất lao động. Có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và công tác.

 

- Có ý thức tích cực học tập thêm những công việc chưa quen về quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ để thay thế nam giới.

 

Đó là nội dung chung của tiêu chuẩn thứ nhất. Nên vận dụng cụ thể vào các tầng lớp phụ nữ như sau:

 

Chị em nông dân: Đảm bảo ngày công của hợp tác xã, năng suất lao động khá. Có thành tích xuất sắc trong một vài khâu kỹ thuật như: cấy, làm phân, làm bèo hoa đâu, chăn nuôi...Có ý thức làm chủ tập thể: không đi muộn về sớm, góp ý kiến xây dựng hợp tác xã, bảo vệ tài sản của hợp tác xã. Đoàn kết và tương trợ chị em trong sản xuất, chấp hành tốt chính sách của Nhà nước. Có tinh thần học tập việc mới.

 

Riêng nơi có chiến đấu cần xét chủ yếu vào tinh thần bám sát sản xuất còn các mặt cải tiến kỹ thuật cần xét một cách thoả đáng.

 

Chị em công, nông trường, xí nghiệp:

 

Đảm bảo kế hoạch ngày công, hoàn thành số lượng và chất lượng sản phẩm .Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động. Có tinh thần học tập cái mới, học tập kỹ thuật, cải tiến thao tác, nâng cao năng suất lao động. Có ý thức tiết kiệm và giúp đỡ dìu dắt nhau trong sản suất, sẵn sàng đảm bảo sản xuất, công tác thay thề nam giới.

 

Chị em các ngành hành chính sự nghiệp:

 

Có tinh thần tích cực công tá, cố gắng học tập phát huy sáng kiến, cải tiến công tác, nâng cao hiệu suất lao động, Đảm bảo kỹ thuật lao động, có tinh thần xây dựng tập thể, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm mới thay thế nam giới.

 

(Đối với chị em ở công nông trường, xí nghiệp, các nghành hành chính, sự nghiệp, Tổng Công đoàn và Trung ương Hội sẽ có thông tri hướng dẫn cụ thể thêm. Các cấp Hội và các ban nữ công nghiên cứu vận dụng cho thích hợp với địa phương và ngành mình).

 

Chị em tiểu thủ công:

 

Phát huy sáng kiến, góp phần giải quyết khó khăn về nguyên vật liệu, về các vấn đề khó khăn trong hoàn cảnh sơ tán. Đảm bảo chất lượng sản phẩm. Có tinh thần cải tiến công tác và sản xuất. Có ý thức chấp hành các chính sách của Nhà nước. Tích cực gánh vác trách nhiệm của người đi chiến đấu.

 

Chị em trong các tổ phục vụ và chị em ở khu phố:

 

Có tinh thần thái độ phục vụ tốt, đảm bảo thực hiện đúng mức chính sách của Nhà nước, có ý thức đoàn kết và xây dựng tập thể.

 

b) Đảm nhiệm gia đình khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu:

 

- Khuyến khích chồng con sẵn sàng tham gia chiến đấu như: vào dân quân tự vệ, luyện tập quân sự, tình nguyện nhập ngũ, kéo dài thời hạn tại ngũ...

 

- Có kế hoạch sắp xếp gia đình gọn gàng sạch sẽ, tiết kiệm, nuôi dạy con cái tương đối khoẻ mạnh và ngoan ngoãn, đảm bảo được sinh hoạt bình thường của gia đình và công tác của bản thân trong điều kiện sơ tán hoặc chồng đi công tác xa vắng. Quan hệ trong gia đình được hoà thuận, không xảy ra mâu thuẫn đáng kể.

 

- Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bà con xung quanh hoặc những giag đình neo đơncó người đi chiến đấu.

 

- Thực hiện nội quy nhà trẻ, có ý thức phối hợp với nhà trẻ trong việc nuôi day con, và có ý thức xây dựng nhà trẻ.

 

Trên đây là nội dung của tiêu chuẩn thứ hai. Khi xét tiêu chuẩn này cần chú ý nhìn vào tinh thần khắc phục khó khăn, sắp xếp gia đình tốt, đảm bảo nuôi dạy con cái tương đối tốt, Cần tránh xét chi ly quá về phương pháp nuôi dạy con, vì như vậy không sát với trình độ chung, với điều kiện kinh tế và xã hội của phụ nữ lao động hiện nay.

 

Riêng đối với nữ thanh niên chưa lập gia đình thì hướng vào mấy điểm như sau: Có quan điểm hôn nhân, xây dựng gia đình đúng đắn. Có ý thức lao động giúp đỡ gia đình. Tương trợ giúp đỡ chị em có khăn, bận con mọn. Gương mẫu thực hiện vệ sinh...

 

c) Đảm nhiệm phục vụ chiến đấu:

 

- Có ý thức cảnh giác, phòng gian bảo mật, tham gia bảo vệ trật tự trị an. Tích cực tham gia dân quân sự vệ và luyện tập quân sự, hoặc tham gia che tổ phục vụ chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

 

- Khi có chiến đấu thì tích cực tham gia phối hợp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu như tiếp tế, giúp đỡ bộ đội, công an, dân quân, thương binh và các gia đình bị nạn. . .

 

- Có tinh thần giúp đỡ nhân dân đi sơ tán, bảo vệ bà mẹ trẻ em, và giúp đỡ tương trợ nhân dân đến sơ tán.

 

Trên đây là nội dung tiêu chuẩn thứ ba. Khi bầu phải xét cụ thể từng đối tượng và từng vùng khác nhau. Ví dụ: Không đòi hỏi các cụ tham gia dân quân và luyện tập quân sự; hoặc nơi chưa chiến đấu, không thề đòi hỏi chị em có thành tích trực tiếp phục vụ chiến đấu; hoặc khi xảy ra chiến đấu có chị không được phân công trực tiếp phục vụ chiến đấu, thì nên xét vào công tác cụ thể chị đó đảm nhiệm. Nói chung nơi đã xảy ra chiến đấu nên nhận xét tinh thần tích cực tham gia phục vụ chiến đấu trên 1 vài công tác cụ thể có thành tích nhất, không nhất thiết phải có thành tích toàn điện về các mặt phục vụ chiến đấu.

 

Chú ý: Khi phân tích 3 tiêu chuẩn trên đây, cần vận dụng cụ thể đối với hoàn cảnh phấn đấu của từng người, nhiệm vụ công tác của từng người, tình hình đặc điểm từng vùng khác nhau. Cần tránh khuynh hướng máy móc khắt khe, chi ly quá, đòi hỏi có thành tích đối với các điểm cụ thể trong từng tiêu chuẩn. Như vậy sẽ hạn chế tác dụng khuyến khích chị em và động viên phong trào. Đồng thời cũng tránh khuynh hướng đại khái, bầu rộng quá. Như vậy sẽ không có tác dụng thúc đẩy chị em cố gắng phấn đấu vươn lên.

 

2. Kế hoạch tiến hành bình bầu:

 

Tổ chức bình bầu phụ nữ 3 đảm đang ở những nơi có phát động, học tập, quần chúng có ý thức với phong trào 3 đảm đang vả có tinh thần thi đua phấn đấu vươn lên. Khi bầu chú ý lực lượng nữ thanh niên và trung niên. Bầu theo đơn vị tổ phụ nữ.

 

Để chuẩn bị cho việc bình bầu có kết quả tốt, các đồng chí phụ trách phụ nữ phối hợp cùng các đồng chí phụ trách tổ đội lao động hoặc tổ sản xuất, tổ trưởng công đoàn nhận xét dự kiến trước những chị em đủ tiêu chuẩn 3 đảm đang để khi bầu có hướng lãnh đạo. Nhưng khi đưa ra bầu cần lắng nghe ý kiến quần chúng, để quần chúng thảo luận dân chủ, tránh gò ép. Gặp trường hợp ý kiến hội nghị chưa ngã ngũ thì cán bộ cần hướng dẫn, tránh không khí căng thẳng. Nói chung phải có kế hoạch ,khéo lãnh đạo, tránh biến cuộc bình bầu 3 đảm đam thành cuộc kiểm thảo, phê phán sôi nổi nhau ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ và không đúng với ý nghĩa bình bầu là nhằm biểu dương chị em có thành tích.

 

Trước khi tiến hành bình bầu cần phổ biến kỹ tiêu chuẩn để chị em nắm vững, đồng thời nói rõ ý nghĩa của việc bình bầu, để chị em có nhận thức và thái độ đúng khi tham gia bình bầu.

 

Các tỉnh, thành Hội cần phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan để bàn kế hoạch lồng chủ trương bầu phụ nữ 3 đảm đang vào nội dung tiêu chuẩn bình bầu các phong trào thi đua riêng của các ngành đó.

 

Việc công nhận phụ nữ 3 đảm đang nói chung do cơ sở phụ trách. ở xã do Ban Chấp hành phụ nữ xã, ở xí nghiệp, công nông trường, cơ quan do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, ở khu phố do ban đại biểu phụ nữ các khối, ở các thị trấn thị xã đã Ban Chấp hành phụ nữ thị trấn thị xã công nhận.

 

Những điểm cần chú ý khi bình bầu phụ nữ 3 đảm đang:

 

- Ở các công, nông trường, xí nghiệp, cơ quan, khi bầu cần chú ý nhận xét các chị em lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua để bình bầu là phụ nữ 3 đảm đang. Nói chung những chị em phấn đấu đến mức được công nhận là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua thì thường đạt tiêu chuẩn phụ nữ 3 đảm đang. Khi xét những chị em đó thì không cần nhận xét về tiêu chuẩn sản xuất, chỉ nhận xét thêm các tiêu chuẩn sau. Nhưng có trường hợp là lao động tiên tiến, việc chăm sóc gia đình con cái lại quá yếu, không đủ tiêu chuẩn 3 đảm đang thì cũng chưa nên bầu mà giúp đỡ chị em cố gắng phấn đấu trở thành người xuất sắc 3 đảm đang. Ngoài ra cần xét những chị em xấp xỉ đạt tiêu chuẩn lao động tiên tiến mà hoàn thành nhiệm vụ 3 đảm đang tốt, có đủ tiêu chuẩn là phụ nữ 3 đảm đang.

 

- Khi bình bầu không nên phân biệt giữa chị em có đăng ký thực hiện 3 đảm đang hay không đăng ký. Chúng ta coi tất cả chị em phụ nữ ở những nơi có tuyên truyền phát động đều tham gia phong trào và đều có trách nhiệm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 3 đảm đang lên khi bình bầu chị em nào có thành tích xuất sắc ý thức đều được nhận xét.

 

- Nơi nào đã bầu chị em xuất sắc trong phong trào 3 đảm đang rồi thì Ban Chấp hành xã, công đoàn cơ sở nhận xét lại danh sách, nếu có trường hợp nào thật quá yếu, so với tiêu chuẩn còn quá kém thì không công nhận. Còn nói chung là công nhận.

 

3. Khen thưởng:

 

- Tất cả những chị em được bầu là phụ nữ 3 đảm đang đều được biểu dương ở hội nghị phụ nữ cơ sở và được tặng thưởng Huy hiệu "phụ nữ 3 đảm đang". Huy hiệu 3 đảm đang theo mẫu thống nhất của Trung ương Hội.

 

- Các địa phương, và các ngành nếu có những chị em đạt thành tích thật xuất sắc có thể đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen. Tỉnh Hội và ban nữ công ngành dọc phải báo cáo thành tích rõ ràng và chịu trách nhiệm thẩm tra thành tích đó trước Trung ương Hội.

 

- Trên đây Trung ương Hội đề những nét lớn về việc tổ chức Hội nghị biểu đương thành tích, sơ kết phong trào 3 đảm đang và bầu phụ nữ 3 đảm đang. Các khu, thành, tỉnh cần thảo luận nắm vững mục đích ý nghĩa, nội dung chỉ thị này và đề kế hoạch cụ thể để thực hiện chỉ thị có kết quả.

 

T.M. BAN THƯỜNG TRỰC

TRUNG ƯƠNG HỘI

 

Lê Chân Phương (đã ký)

(Theo hồ sơ lưu trữ tài liệu phong trào "3 đảm đang" của TW Hội LHPNVN).

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần mang nụ cười trở lại với phụ nữ nghèo vùng biên giới Lào Cai
 • Quảng Bình Khởi nghiệp từ “sâm trên cát”
 • Tây Ninh: “Đại bản doanh của nghề mây - tre - lá
 • Nam Phi: Phụ nữ biểu tình phản đối bạo lực
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning