Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78229090

PHONG TRÀO THI ĐUA
Hướng dẫn về nội dung "Ba đảm đang"
Cập nhật: 01/03/2010

(Tài liệu hướng dẫn về nội dung "Ba đảm đang" và khẩu hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng")

1. Tại sao lại đặt vấn đề tiếp tục đẩy mạnh phong trào "ba đảm đang" với nội dung mới và đề ra khẩu hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng"

 

Phong trào "Ba đảm đang" được phát động năm 1965, nhằm mục đích động viên phụ nữ phát huy mọi năng lực phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH, đồng thời qua đó đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Hiện nay, tuy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi, nhưng đế quốc Mỹ còn ngoan cố tiếp tục âm mưu thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, cách mạng Việt Nam còn phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược : hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và xây dựng CNXH ở Miền Bắc. Nhiệm vụ cách mạng trên đây còn lâu dài, gay go, phức tạp. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành TW Đảng đã đề ra phải phát động một phong trào cách mạng sâu rộng của quần chúng, kiên trì và quyết tâm phấn đấu vươn lên, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Phụ nữ là lực lượng rất quan trọng trong cách mạng và sản xuất, có vai trò rất lớn trong việc xây dựng xã hội mới, gia đình mới. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người phụ nữ và phong trào phụ nữ phải vươn lên mạnh mẽ hơn, thực hiện những yêu cầu cao hơn trước, để đáp ứng yêu cầu của 3 cuộc cách mạng, góp phần đắc lực vào việc củng cố miền Bắc, chi viện cho miền Nam, xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới.

 

Để đáp ứng yêu cầu đó, Nghị quyết Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ IV đã nêu rõ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào ba đảm đang, nhưng phát huy khí thế, nâng cao chất lượng, bổ sung nội dung "Ba đảm đang", làm cho mỗi người phụ nữ phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, tham gia làm chủ tập thể một cách đầy đủ nhất về cả 3 phương diện: làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, thực hiện đầy đủ quyền nam nữ bình đẳng, làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, đối với xã hội, đối với gia đình.

 

Để thể hiện một cách tập trung nội dung "Ba đảm đang" trong giai đoạn mới, Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ IV đã quyết định đề ra khẩu hiệu phấn đấu hành động của phụ nữ Việt Nam hiện nay là: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng".

 

II. Nội dung "Ba đảm đang" hiện nay và khẩu hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng"

 

Căn cứ vào yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, nay bổ sung và đề ra nội dung "Ba đảm đang" như sau:

 

1. Đảm đang lao động, sản xuất, công tác

 

- Lao động, sản xuất có tổ chức, có kỉ luật, có kĩ thuật, đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều, làm tròn nghĩa vụ lao động và nhiệm vụ được phân công.

 

- Nâng cao ý thức làm chủ tập thể XHCN, tham gia quản lí Nhà nước, quản lý xí nghiệp, cơ quan, quản lí hợp tác xã, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ tài sản XHCN, kiên quyết đấu tranh chống lười biếng, lãng phí, tham ô, chống làm ăn phi pháp.

 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, nghề nghiệp, kĩ thuật, khoa học, quản lí.


2. Đảm đang gia đình

 

- Xây dựng gia đình văn hoá mới, mọi người thương yêu, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ.

 

- Nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia việc giáo dục thiếu nhi.

 

- Tổ chức công việc gia đình hợp lí, thực hiện nếp sống văn minh, sinh đẻ có kế hoạch, chi tiêu có kế hoạch.

 

- Tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.


3. Đảm đang công tác hậu phương bảo vệ Tổ quốc

 

- Động viên chồng, con, người thân hăng hái làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

- Đề cao cảnh giác, tích cực tham gia dân quân tự vệ, tham gia công tác bảo vệ trị an, sẵn sàng chống mọi âm mưu của địch.


- Chăm sóc thương binh, bộ đội, gia đình liệt sĩ, thương binh, bộ đội, chăm sóc các cháu mồ côi vì tai nạn chiến tranh.

 

Nội dung "Ba đảm đang" trên đây là thể hiện tập trung trong khẩu hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng".

 

- Giỏi việc nước là yêu nước, yêu CNXH, làm tốt nghĩavụ người công dân, đảm đang lao động, sản xuất, công tác và đảm đang công tác hậu phương bảo vệ tổ quốc (với nội dung cụ thể đề ra trên đây).

 

- Đảm việc nhà là làm tốt trách nhiệm xây dựng gia đình và chức năng người mẹ, là đảm đang gia đình với nội dung cụ thể trên đây. Đảm việc nhà không phải là dồn hết việc nhà cho người phụ nữ mà là phân công hợp lí, mọi người cùng chung lo việc nhà, cha mẹ cùng chung trách nhiệm nuôi dạy con cái...

 

Đối với người phụ nữ, hai nhiệm vụ việc nước, việc nhà đều đòi hỏi rất lớn và có quan hệ thúc đẩy lẫn nhau.

 

Phụ nữ có giỏi việc nước, thì mới đáp ứng được yêu cầu của đất nước, đồng thời mới có điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nam nữ bình đẳng. Bản thân người phụ nữ có hết lòng vì XH, lao động giỏi, học tập tốt, có năng lực, thì mới có địa vị bình đẳng ngoài XH, trong gia đình, mới có đủ uy tín và trình độ để dạy con, là tấm gương sáng cho con noi theo.

 

Mặt khác, phụ nữ có đảm việc nhà thì từng gia đình mới có hạnh phúc và xã hội mới tiến bộ. Bản thân người phụ nữ có đảm việc nhà, gia đình mới yên vui, con cái tiến bộ, thì người phụ nữ mới có thể an tâm phấn đấu lao động, công tác, học tập và thực hiện nam nữ bình đẳng.

 

Giỏi việc nước, đảm việc nhà, người phụ nữ mới có cơ sở để thực hiện nam nữ bình đẳng đầy đủ hơn, toàn diện hơn, cả về nghĩa vụ và quyền lợi, cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật và quản lí, cả ngoài XH và trong gia đình. Đây là một quá trình phấn đấu rất gian khổ, vì những tàn dư bất bình đẳng của xã hội cũ không phải tự nhiên bị xoá bỏ ngay sau khi xác lập chế độ mới.

 

Khẩu hiệu này đề ra chung cho phụ nữ các ngành nghề, các tầng lớp, các lứa tuổi, nên khi hướng dẫn vận động, từng địa phương, từng ngành phải cụ thể hoá cho thích hợp với hoàn cảnh từng người.

 

Tóm lại, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng" là khẩu hiệu nêu lên phương hướng phấn đấu toàn diện, lâu dài của người phụ nữ trong cả một quá trình để nâng cao vai trò, khả năng của mình trên mọi mặt hoạt động, ngoài xã hội và trong gia đình. Qua đó mà thực hiện ngày càng đầy đủ hơn quyền làm chủ tập thể, quyền nam nữ bình đẳng. Đó cũng chính là quá trình đẩy mạnh sự nghiệp giải phóng phụ nữ, gắn liền với việc đấu tranh thực hiện ba cuộc cách mạng, đấu tranh giữa hai con đường TBCN và XHCN trong bước đầu của thời kì quá độ ở miền Bắc nước ta.

 

III. Làm thế nào để đẩy mạnh phong trào "Ba đảm đang" thực hiện khẩu hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng"


1. Sự phấn đấu của bản thân người phụ nữ

 

Phụ nữ phải thấy được trách nhiệm, vinh dự, nghĩa vụ và quyền lợi của mình mà ra sức phấn đấu, tích cực tham gia ba cuộc cách mạng. Cần phải chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm, nâng cao ý chí tự lập tự cường, khắc phục những tư tưởng như: Tự ti, ỷ lại, an phận, tiêu cực, ngại khổ, ngại học tập, hẹp hòi, vụn vặt, không tin không phục nhau. Cần xây dựng tình thương yêu giai cấp rộng rãi, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ. Cần đề cao nghị lực phấn đấu và kiên trì khắc phục mọi khó khăn trong lao động, học tập, công tác, đời sống...


2. Sự chỉ đạo của Hội

 

Để phát động phong trào thực sự mạnh mẽ của quần chúng phụ nữ, cần chuyển mạnh sự chỉ đạo của các cấp Hội. Chú trọng mấy vấn đề sau đây:

 

- Sử dụng mọi hình thức tuyên truyền giáo dục để phát động tư tưởng phụ nữ phấn đấu vươn lên mạnh mẽ. Mặt khác, cần tuyên truyền rộng rãi những quan điểm của Đảng đối với vấn đề phụ nữ trong toàn xã hội, làm cho các đơn vị tập thể quan tâm hơn đối với phụ nữ, làm cho người chồng, người cha, người con làm đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với gia đình.

 

- Phối hợp với các ngành phát động những phong trào thi đua của quần chúng phụ nữ thực hiện từng việc cụ thể của từng ngành, từng địa phương trong từng thời gian (theo Nghị quyết của Ban chấp hành TW Hội LHPNVN).

 

- Chủ động tranh thủ sự phối hợp với các ngành để đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng chăm lo cho quyền lợi, đời sống, sức khoẻ phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu. Cần kiểm tra việc thực hiện những chính sách, chế độ đã có, đề nghị với các ngành cố gắng thực hiện cho được những việc có thể làm được và đề xuất những vấn đề cần giải quyết với các cơ quan có thẩm quyền.

 

- Cần chỉ đạo trọng điểm từng thời gian, có sơ kết rút kinh nghiệm về mặt chỉ đạo từng việc, bổ sung nội dung và biện pháp cụ thể.

 

- Việc động viên, khen thưởng phải thiết thực và kịp thời, đi đôi với việc bình bầu khen thưởng những người xuất sắc toàn diện trong phong trào "Ba đảm đang", cần phải biểu dương, khen thưởng những cá nhân, những tập thể xuất sắc từng mặt, làm cho phong trào thi đua phản ảnh được đầy đủ những hoạt động phong phú của quần chúng phụ nữ.

(Theo hồ sơ lưu trữ tài liệu phong trào "3 đảm đang" của TW Hội LHPNVN).

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần mang nụ cười trở lại với phụ nữ nghèo vùng biên giới Lào Cai
 • Quảng Bình Khởi nghiệp từ “sâm trên cát”
 • Tây Ninh: “Đại bản doanh của nghề mây - tre - lá
 • Nam Phi: Phụ nữ biểu tình phản đối bạo lực
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning