Điện thoại:     024 39718158

Trưởng ban:  Phạm Thị Hương Giang

SĐT: 024 39726700

Email: huongpth@vwu.vn

Phó ban:        

- Nguyễn Thị Minh Thương

SĐT: 02 439727629

Email: thuongntm@vwu.vn

- Lý Thị Phương

SĐT: 024 38210067

Email: phuonglt@vwu.vn

- Bùi Văn Toàn

SĐT: 024 38210068

Email: toanbv@vwu.vn

 

Video