Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 15/12/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
80375509

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc VN và TW Hội LHPN Việt Nam: Góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Cập nhật: 29/01/2015

Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam vừa tiến hành ký kết Chương trình phối hợp: Góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Website TW Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình:

BA             THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM


Số: 02/CTrPH-MTTW- HLHPNVN

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Hà Nội, ngày 31 tháng 12năm 2014

 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV

và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/1/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật bình đẳng giới, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ thực trạng tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác cán bộ nữ và tham gia công tác bầu cử;

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấpnhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tăng tỷ lệ nữ đại biểu chuyên trách, nữ đại biểu trong Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan Thường trực các Ủy ban, các Hội đồng của Quốc hội và nữ đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân các cấp.

II. NỘI DUNG

1.Phối hợp trong tham mưu, đề xuất chính sách

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, phối hợp nghiên cứu, rà soát chính sách và thống nhất đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đưa vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử các nội dung sau:

- Quy định tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân không dưới 35%;

- Quy định không kết hợp quá nhiều cơ cấu cho một người ứng cử;

- Thực hiện nguyên tắc bình đẳng về trình độ, vị trí công tác trong lập danh sách người ứng cử chính thức tại một đơn vị bầu cử;

- Quy định tỷ lệ nữ đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới trong Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức bầu cử địa phương;

- Quy định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện bảo đảm đạt chỉ tiêu tỷ lệ nữ đã đề ra.

2. Phối hợp thực hiện công tác cán bộ nữ, đặc biệt chủ động trong giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Phát hiện, rà soát, lập danh sách cán bộ nữ, phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bầu cử ở mỗi cấp dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng phụ nữ trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, quan tâm cơ cấu những ngành có thế mạnh của phụ nữ như: giáo dục, y tế, tài chính, thương mại, ngân hàng, văn hóa nghệ thuật, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu về công tác nhân sự của địa phương tham mưu cho cấp ủy trong công tác cán bộ nữ, đặc biệt trong công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm tạo nguồn cán bộ nữ; quan tâm cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia chính trị, đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về bình đẳng giới và lồng ghép giới.

3. Phối hợp nâng cao năng lực cán bộ nữ, nữ tham gia ứng cử, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và xây dựng mạng lưới cán bộ nữ

- Nghiên cứu phương thức, các hoạt động có hiệu quả về hỗ trợ người ứng cử là nữ trong các nhiệm kỳ trước làm cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người ứng cử là nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Rà soát, đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung, biên tập các tài liệu tập huấn cho người ứng cử là nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tổ chức tập huấn cho người ứng cử là nữ tham gia ứng cử lần đầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt chú trọng các nội dung: kỹ năng trình bày, thuyết trình, xây dựng hình ảnh trước công chúng, xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động bầu cử;

- Hỗ trợ người ứng cử là nữ tham gia ứng cử tìm hiểu những vấn đề của địa phương trong quá trình xây dựng chương trình hành động và hỗ trợ trong quá trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử;

- Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tư vấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giữa các lãnh đạo nữ, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu với cán bộ nữ trẻ, trong quy hoạch hoặc người ứng cử là nữ;

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực đại diện của đại biểu nữ trong hoạt động Quốc hội, Hội đồng nhân dân ngay sau khi trúng cử;

- Duy trì hoặc thành lập mới các nhóm, câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý tại cấp trung ương và tỉnh, thành nhằm tạo môi trường cho cán bộ nữ có cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

4. Phối hợp trong công tác giám sát

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

- Phối hợp giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

5. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ, về bình đẳng giới và công tác bầu cử

- Hai bên phối hợp chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những lợi ích khi phụ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; các gương phụ nữ, cán bộ nữ tiêu biểu nhằm tạo hình ảnh của người ứng cử là nữ, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác cán bộ nữ và sự ủng hộ, tín nhiệm của hội viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng dân cư đối với người ứng cử là nữ;

- Tuyên truyền, vận động cửtri đi bỏ phiếu, đặc biệt là các cử tri nữ để thực hiện quyền công dân, không bầu hộ, bầu thay;

- Tuyên truyền, vận động cán bộ nữ và phụ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy năng lực của mình trong quá trình ứng cử;

- Chỉ đạo Báo Đại Đoàn kết, Báo Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về vị trí, vai trò của phụ nữ, về bình đẳng giới, sự đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn hệ thống tổ chức mình phối hợp triển khai các nội dung chương trình đề ra.

2. Trên cơ sở các nội dung của Chương trình phối hợp hai bên thống nhất xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm. Định kỳ 6 tháng, một năm hai bên có trách nhiệm thông tin về các hoạt động do mình chủ trì và tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả Chương trình phối hợp được thực hiện sau khi bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc.

3. Kinh phí thực hiện được bố trí từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguồn kinh phí từ vận động các tổ chức, cá nhân hợp pháp khác.

4. Giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là đơn vị thường trực, tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp này./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký

 

 

Vũ Trọng Kim

Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c)

- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Ban Cán sự Đảng Chính phủ (để b/c);

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Dân vận Trung ương;

- Lãnh đạo MTTQ và HLHPNVN;

- Ủy ban quốc gia VSTBPN VN;

- Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Hội LHPN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng, các ban, đơn vị của MTTQ;

- Văn phòng, các ban, đơn vị TW Hội LHPN VN;

- Lưu: VT MTTQ + VT TW Hội LHPN VN.

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam trong chính trị và hành chính công
 • Quảng Bình: Cần nỗ lực bảo vệ trẻ em trước vấn nạn bị xâm hại
 • TP.HCM: Hội LHPN quận 8 giúp phụ nữ thoát nghèo
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM
Thi tìm hiểu 90 năm

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning