Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 22/11/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Văn bản thi đua 
Tài liệu sinh hoạt hội viên 
Báo cáo 
Văn bản xin ý kiến 
Hoạt động báo cáo viên 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
79710032

VĂN BẢN THI ĐUA
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NUỚC
Cập nhật: 29/06/2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NUỚC

LẦN THỨ II HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (2005- 2010)

VÀ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”


Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17/4/2009 của Hội đồng TĐKTTW về Tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ VIII, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ II (2005- 2010) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

2.Đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam 5 năm (2005-2010), đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

3.Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua đó khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực trong các tầng lớp phụ nữ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu bình đẳng giới giai đoạn 2010- 2015.

4.Thông qua Đại hội thi đua yêu nước, khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Luật Thi đua-Khen thưởng.

5.Đại hội Thi đua yêu nước lần 2 của Hội LHPN Việt Nam được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo đánh giá phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 – 2010) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các cấp Hội LHPN Việt Nam. Xác định phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010- 2015;

2. Phóng sự về Phong trào thi đua của Hội 5 năm 2005 – 2010 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

3. Giao lưu các điển hình tiên tiến;

4. Phát biểu tham luận về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong các cấp Hội;

5. Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam (2005- 2010);

6. Đại biểu tham dự một số hoạt động:

- Viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Bác; thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh – Hà Nội)

III. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU:

Số lượng: 500 đại biểu, trong đó:

1.Đại biểu mời (90 đại biểu):

-Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ;

-Đại diện Ban Thi đua, khen thưởng TW;

-Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,

Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TW Đảng, các ban Trung ương Đảng

-Lãnh đạo UBTWMTTQVN và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội

-Đại diện các bộ ngành, các cơ quan ngang bộ, các Tổng Công ty 90, 91.

-Đại diện nữ lãnh đạo từ thứ trưởng và tương đương trở lên (Trung ương và địa phương)

-Đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

-Đại diện Anh hùng thời kỳ kháng chiến

-Phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình

-Đại biểu chính thức (410 đại biểu):

-Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, thành viên Hội đồng TĐKT Hội LHPN Việt Nam

-Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng hoặc lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác thi đua khen thưởng Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị

-Đại diện tập thể tiêu biểu, cán bộ, hội viên xuất sắc, bao gồm các tập thể, cá nhân là những người lao động trực tiếp sản xuất, công tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp, các tài năng trẻ, nữ trí thức, đại diện dân tộc, tôn giáo yêu nước, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của đất nước

-Tập thể, cá nhân nữ Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2005- 2010.

-Đại diện tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng Phụ nữ VN giai đoạn 2005- 2010.

-Đại diện tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng Kovalepskaia giai đoạn 2005- 2010.

-Đại biểu đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng công ty cấp TW.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II của Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong 02 ngày, 13 và 14 tháng 7 năm 2010

2. Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng số 7- Nguyễn Tri Phương- Hà Nội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung ương Hội:

- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ hai của Hội LHPN Việt Nam và 03 tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu Ban Nội dung, Tiểu Ban Tuyên truyền, Tiểu Ban Hậu cần.

- Căn cứ Kế hoạch này, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ II xây dựng chương trình, nội dung hoạt động, phân công công việc cho các Tiểu ban để thực hiện.

- Các tiểu ban của Đại hội có nhiệm vụ xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể của tiểu ban mình và thông qua Thường trực Ban Tổ chức Đại hội để triển khai, thực hiện.

2. Các tỉnh, thành Hội, đơn vị trực thuộc: Căn cứ kế hoạch và phân bổ đại biểu của Trung ương, tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội đảm bảo đầy đủ và đúng đối tượng, thời gian.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của Hội LHPN Việt Nam, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị các tỉnh/thành Hội, đơn vị và các ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đoàn Chủ tịch;

- Lãnh đạo các ban, đơn vị;

- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị;

- Lưu: VT, TĐKT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Thúy

 

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Tích cực tổ chức truyền thông tại cộng đồng cho hội viên, phụ nữ
 • Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cô dâu Việt Nam bị chồng người Hàn Quốc sát hại
 • Hoạt động đào tạo, tập huấn
 • Lai Châu: Cô giáo tiểu học hết mình vì sự nghiệp “trồng người”
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning